Издателска дейност в Софийска област през 2022 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2022 г. в Софийска област са издадени 41 книги с тираж 5.6 хил. бр. и 4 брошури с тираж 0.4 хил. броя. В сравнение с предходната година броят на издадените заглавия на книги и брошури не се променя, но тиражът намалява с 31.9% (фиг. 1).