Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Перник през 2022 година

            През 2022 г. са приключили делата за 474 извършени престъпления. От тях 161 са завършили с ефективно осъждане, 240 – с условно осъждане, 20 – с оправдаване, 2 – с прекратяване, и 51 – с освобождаване от наказание.

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 401 извършени престъпленияв област Перник, което е с 10.5% по-малко в сравнение с 2021 година.

Броят на обвиняемите лица в областтапрез 2022 г. е 452, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 156 лица, или 34.5% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 228 лица (50.5%);

• освободени от наказателна отговорност са 51 лица (11.3%);

• оправдани са 16 обвиняеми лица (3.5%);

• прекратено е делото на 1 лице (0.2%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2022 г. е 384, като в сравнение с 2021 г. намалява с 8.6%.

Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 11, или 2.9% от всички осъдени.