Население и демографски процеси в област Ловеч през 2022 година

Към 31 декември 2022 г. населението на област Ловеч е 113 356 души, което представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 1 790 души, или с 1.6%.

Мъжете са 54 868 (48.4%), а жените – 58 488 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1 066 жени, при 1 080 жени за страната.

            В края на 2022 г. лицата на възраст 65 и повече навършени години в област Ловеч са 31 536, или 27.8% от населението на областта. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 32,4%, а на мъжете – 22.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.