Детски ясли в област Ловеч през 2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 478 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения остава непроменен, докато местата в тях намаляват с 28, или с 5.5%.

В градовете детските ясли са 11 с 438 места, а в селата – 3 с 40 места. В община Априлци няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2022 г. в област Ловеч е 16.9% при 19.5% – средно за страната. Най високо равнище на показателя е регистрирано в община Троян (24.6%), а най-ниска е осигуреността с места в община Луковит – 8.1%.