НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2023 г. нарастват с 0.2 % спрямо края на декември 2022 г., и са 65.1 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономи­чес­ките дейности „Административни и спома­га­телни дейности” и „Операции с недвижими имоти” – съответно 11.2% и 8.5%, а най-голямо нама­ле­ние – в икономи­чес­ките дейности „Производство и разпределение на електри­чес­ка и