Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март  2023 г. нараства с 0.3 хил., или с 1.1% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 31.1 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.9%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.7%.