Население и демографски процеси в област Перник през 2022 година

Текуща демографска ситуация в областта през 2022 година:

  • Населението на областта намалява.
  • Намалява броят на живородените деца.
  • Намалява броят на умрелите лица.
  • Увеличава се броят на сключените граждански бракове.
  • Намалява броят на бракоразводите.

Брой и структури на населението

           Към 31 декември 2022 г. населението на област Перник е 111 746 души, което е 1.7% от цялото население на страната. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 1 537 души, или с 1.4%.

           Мъжете са 53 436 (47.8%), а жените – 58 310 (52.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 091 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 28 763, или 25.7% от населението на областта, при 23.5% общо за страната.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.9%, а на мъжете – 21.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

            В края на 2022 г. в областта има четири души на възраст над 100 години.

            Към 31.12.2022 г. децата до 15 години са 14 678, или 13.1% от общия брой на населението, при 14.2% общо за страната.