Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2023 г. се увеличават с 3.9 хил., или с 2.7% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 147.4 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 21.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 16.1% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 15.5%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – със 7.2% е регистрирано в дейност „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“.