ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

През учебната 2022/2023 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 6 501 деца, като е регистрирано намаление с 1.6% в сравнение с предходната учебна година.