Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. в област Шумен

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2023 г. нарастват с 50, или с 0.1% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 44 004 по предварителни данни на Националния статистически институт. Намаление на наетите лица се наблюдава в девет отрасъла, като в процентно изражение е най-значимо в „Административни и спомагателни дейности“ – със 17.6%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.7%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.3%. Увеличение е регистрирано в десет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Други дейности“ – с 4.4%, „Селско, горско и рибно стопанство“, и „Транспорт, складиране и пощи“ – с по 3.6%.