Детски ясли в област Пазарджик през 2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Пазарджик в състава на 21 от детски градини (ДГ) функционират яслени групи с общо 614 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 6, или с 1.0%.

В градовете в областта детските ясли са 18 с 558 места, а в селата – 3 с 56 места.

През 2022 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 518 деца. В края на годината за отглеждане и възпитаване   в детски ясли остават 553 деца (табл. 2), от които момчета са 302, а момичета – 251. В сравнение 2021 г. броят на децата в детските ясли намалява с 4.0%.

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Пазарджик, по възраст към 31.12.2022 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 82.6%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 16.3% и на последно място са тези над 3-годишна възраст – 1.1% (Фиг. 1 ).