Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Кюстендил през 2022 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

• През 2022 г. икономически активните лица в област Кюстендил на възраст 15 – 64 навършени години са 50.7 хил., или 75.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.9 процентни пункта.

• Общият брой на заетите лица e 51.0 хил., от които 26.6 хил., или 52.2% са мъже и 24.4 хил., или 47.8% са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 52.1% (56.7% за мъжете и 47.8 за жените).

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 49.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 73.5%, съответно 73.6% за мъжете и 73.4% за жените. В сравнение с 2021 г. коефициентът се увеличава с 1.0 процентни пункта.