Наблюдение на работната сила в Софийска област през 2022 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

През 2022 г. в Софийска област икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 110.7 хил., или 75.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0.1 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 111.8 хил., от които 63.1 хил., или 56.4%, са мъже и 48.7 хил., или 43.6%, са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 55.8% (64.4% за мъжете и 47.5% за жените).

Заетите лица в Софийска област на възраст 15 – 64 навършени години са 109.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 74.9% (81.2% за мъжете и 68.1% за жените). В сравнение с 2021 г. коефициентът намалява с 0.3 процентни пункта.