Статистика на околната среда в област Добрич през 2021 година

  1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

В края на 2021 г. за област Добрич общата стойност на наличните дълготрайни материални активи за околната среда е 132.3 млн. лв., при 131.7 млн. лв. през 2020 година.

Регионалните данни сочат, че в края на 2021 г. най-много налични ДМА с екологично предназначение има в Югоизточния район на страната (3 349.8 млн. лв.), а най-малка наличност е отчетена в Северния централен район (882.8 млн. лева).