Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през 2022 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

  • През 2022 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Търговище са 47.4 хил., или 69.5% от населението на същата възраст.
  • Общият брой на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е 44.1 хил., от които 25.0 хил. са мъже, а 19.1 са жени.