ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2022 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 64 навършени години са 46.2 хиляди. Коефициентът на икономическа активност за населението в същата възрастова група е 67.5%

Общият брой на заетите лица е 42.1 хил., или 45.6% от населението на 15 и повече навършени години в областта.

Заетите лица на възраст 15 64 навършени години са 41.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група в област Разград през 2022 г. е 60.2%. Коефициентът на заетост при мъжете (15 – 64 навършени години) е 62.5%. При жените в същата възрастова група коефициентът на заетост е 57.9%. По стойност на общия коефициент на заетост (15 64 навършени години) за 2022 г. област Разград се нарежда на 26-то място сред областите в страната. Най-висок е този показател в област София (столица) – 77.9%, а най-нисък в област Монтана –  55.6%.

През 2022 г. от всички заети лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград 32.0% са с висше образование, 47.8% със средно образование и 19.9% с основно и по-ниско.

При висшистите коефициентът на заетост  в същата възрастова група през 2022 г. е 85.5%, на тези със средно образование е 67.2%, а за лицата с основно и по-ниско образование – 34.9%.

Безработните лица на възраст 15 64 навършени години в област Разград през 2022 г. са 5.0 хиляди. През 2022 г. коефициентът на безработица (15 – 64 навършени години) е 10.8%, при средно за страната 4.3%.

През 2022 г. икономически неактивните лица на възраст 15 64 навършени години в област Разград са 22.2 хил., от които 10.1 хил. са мъже и 12.1 хил. жени. Коефициентът на икономическа неактивност за същата възрастова група е 32.5% – съответно 28.9% за мъжете и 36.1% за жените.

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Изследването обхваща обикновените домакинства в страната. Домакинствата, участващи в наблюдението, са подбрани на случаен принцип и се анкетират чрез лично интервю.

Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на възраст 15 – 89 навършени години, които през наблюдавания период:

– извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

– не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна възраст, гъвкав график на работното време, участие в обучение, свързано с работата, както и поради друго отсъствие, ако продължителността му е 3 месеца или по-малко и други.

Безработни са лицата на възраст 15 – 74 навършени години, които:

– нямат работа през наблюдавания период;

– активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

– имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, вкл. всички лица на възраст 90 и повече навършени години.

Коефициент на икономическа активност – относителен дял на икономически активното население (работната сила) от общото население (в съответната група).

Коефициент на заетост – относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

Коефициент на безработица – относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Коефициент на неактивност – относителният дял на икономически неактивните лица от населението (в съответната група).

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ – www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.