Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през четвъртото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2022 г. намаляват с 3.5 хил., или с 2.4% спрямо края на септември 2022 г., като достигат 143.5 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 21.5%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 18.4% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 5.1%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 4.3% е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти“.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област София (столица) през 2021 година

През 2021 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област София (столица) са 10 146.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 15.8%.

Най-голям обем на инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 2 949.8 млн. лв., което е с 44.0% по-малко в сравнение с 2020 година. В структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности през 2021 г. се наблюдава спад на направените инвестиции в секторите „Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Строителство“ съответно със 7.4 и 4.1 процентни пункта. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ инвестициите за ДМА са с 24.6% повече в сравнение с 2020 година и достигат 769.9 хил. лв.

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2021 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2021 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в Софийска област, са 10 046, или с 0.9% повече в сравнение с 2020 година. Нетните приходи от продажби са 16 319 млн. лв. и са с 20.8% повече от предходната година. Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия от областта е 58 214.

Стойността на продукцията в Софийска област за 2021 г. е в размер на 13 487 млн. лв., като е отчетено увеличение от 13.4% спрямо 2020 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост”, където са реализирани 73.3% от общата стойност на продукцията.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял – 92.8% от общия брой в областта. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.9% от всички предприятия, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.1%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.2%.

Крайният финансов резултат на предприятията в Софийска област за 2021 г. е печалба в размер на 1 357 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 6 931, със загуба – 2 019, а с нулев финансов резултат – 1 096.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на декември 2022 г. намалявам с 3.0% спрямо края на септември 2022 г., като достигат до 15.8 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 4.7% (до 6.8 хил.), а в частния сектор намаляват 1.6% (до 9.0 хиляди).

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през декември 2022 година

През декември 2022 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 254, а на леглата – 477.

Общият брой на нощувките, регистрирани през декември 2022 г. е 2 818, или с 58.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват с 64.4%, а при тези от български граждани с 56.3%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2022 година

През четвърто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 143.5 хил., от които 75.4 хил. са мъже и 68.1 хил. са жени.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2022 г. намаляват с 0.5% спрямо края на септември 2022 г., и са 65.0 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономи­чес­ките дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 12,6% и „Операции с недвижими имоти” – с 11,8%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през четвъртото тримесечие на 2022 година

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Шумен е 76.5 хил., от които 40.8 хил. са мъже, а 35.7 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 52.4% (при 54.9% за страната), съответно 57.9% за мъжете и 47.2% за жените. По брой на заетите лица област Шумен заема 14-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Смолян. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема четиринадесето място в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2022 година

През декември 2022 г. в област Добрич са функционирали 44 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.9 хил., а на леглата – 4.5 хиляди. В сравнение с декември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 25.7%, а броят на леглата в тях се увеличава с 15.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември
2022 г., е 18.8 хиляди. Българските граждани са реализирали 12.9 хил. нощувки, а чуждите – 5.9 хиляди.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2022 г. са 27.6 хиляди. В сравнение със същия период на предходната година намаляват с 1.6%.