Продажби на едро и дребно и търговски обекти за продажби на дребно в област София (столица) през 2021 година

Продажби на едро и дребно по групи стоки

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2021 г. нефинансовите предприятия в област София (столица) са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 55 700 млн. лв., от които 75.1% са от нехранителни стоки и 24.9% – от храни, напитки и тютюневи изделия. В сравнение с предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение нараства с 15.9%, като е отчетен ръст както на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, така и на  продажбите на едро на нехранителни стоки съответно с 5.7% и 19.7%.

Продажбите на дребно (вкл. ДДС и акцизи) за 2021 г. са на стойност 24 102 млн. лв., като преобладават нехранителните стоки с дял от 73.6%. В сравнение с 2020 г. обемът на продажбите на дребно в номинално изражение нараства с 16.2%, като е отчетен ръст както на продажбите на дребно на нехранителни стоки, така и на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия съответно с 22.3% и 2.1%.