ИЗСЛЕДВАНЕ „НАБЛЮДЕНИЕ НА ДОМАКИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ“

ЗА ПЕРИОДА 2023-2024 г.

В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА)

През периода април 2023 г. – март 2024 г. в 306 домакинства на територията на област София (столица) ще се проведе статистическо изследване „Наблюдение на домакинските бюджети”. Наблюдението на домакинските бюджети (НДБ) е най-старото извадково статистическо изследване в България. От началото му, поставено през 1925 г. досега, то е основен източник за получаване на достоверни и представителни данни за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за измененията в тях, които настъпват по години. Въз основа на информацията от изследването се разработват политики на държавата в области като пенсионното осигуряване и социалното подпомагане, както и мерки за подобряване на жизнения стандарт на населението.

Преди стартирането на изследването е необходимо да се направи предварителна актуализация на списъците, от които ще се излъчи извадката за София (столица). За целите на наблюдението е необходима актуална и точна информация към настоящия момент за адресите на жилищата и броят на лицата живеещи в тях.

Анкетьорът, който ще посети жилищата на гражданите, за да извърши актуализацията в периода 20.02.2023 г. – 20.05.2023 г., ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро – Югозапад към Националния статистически институт. Националният статистически институт и Териториалните статистически бюра осигуряват опазването на персоналните данни като предприемат необходимите организационни и технически мерки и допускат до работа с данните само лица, подписали клетвени декларации за опазване на тайната на получената информация.

Дaнните, които се събират при актуализцията, се използват само за статистически цели. Опазването на тайната на данните предоставени от Вас и използването им само за статистически цели е гарантирано съгласно чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката.

            Вашето сътрудничество е изключително важно за постигане целта на актуализацията и провеждането на изследването.

Допълнителна информация можете да получите на телефон (02) 9857/694 Йонка Георгиева, главен експерт в сектор „Анкетни проучвания”, ТСБ – Югозапад, отдел „Статистически  изследвания – София”.

Предварително благодарим на домакинствата за тяхното съдействие и търпение!

Повече информация за методологията и инструментариума на Наблюдението на домакинските бюджети може да намерите на интернет страницата на НСИ в рубриката „Статистически данни“, подрубрика „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“ (https://www.nsi.bg/bg/node/3168 ).