Здравен статус на населението в област Кюстендил към 7 септември 2021 година

По време на преброяване 2021 е получена информация за три основни характеристики на здравния статус на населението: самооценка на здравето, наличие на ограничения в ежедневните дейности поради здравословен проблем (лица с ограничение) и хора с увреждания.

Съгласно националното законодателство и методологията на преброяването въпросите по темата за здравния статус са доброволни. Тъй като част от населението на страната не беше обхванато по време на преброяването, и за нея бяха добавени данни от административни източници, структурите и съответните коефициенти, характеризиращи здравния статус на населението са изчислени към общия брой на отговорилите лица, а не към цялото население.

Самооценка на здравето

Изследователите приемат, че хората оценяват комплексно наличието или отсъствието на заболявания, функционалните ограничения и ограничаването на дейностите в ежедневния живот, дължащи се на причини, свързани със здравето. Зададеният въпрос „Как най-общо оценявате Вашето здраве?“ е субективна оценка на лицата с петстепенна скала за отговор и се отнася за здравето като цяло, а не за моментното здравословно състояние.

Към 7 септември 2021 г. в област Кюстендил най-големи са броят и относителният дял на лицата, които самоопределят здравето си като добро – 50 374 (46.2%), следвани от много добро – 26 700 (24.5%), и задоволително – 21 994 (20.2%). Като лошо и много лошо оценяват здравето си съответно 4 697 и 967 души, или 4.3 и 0.9% (фиг.1). Лицата, които са посочили, че не могат да определят, са 1 249 (1.1%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 2 979, или 2.7% от отговорилите лица.