Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ловеч през 2021 година

В област Ловеч преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2021 г. възлизат на 130.0 млн. евро, което е с 6.6% по-малко в сравнение с 2020 година.

            През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 115.8 млн. евро, като е регистрирано намаление с 10.4% спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 14.9 млн. евро, което е със 79.0% повече в сравнение с 2020 година.