Наети лица и средна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 година в област Търговище

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2022 г.  намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2022 г., като достигат 25.2 хиляди.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Професионални дейности и научни изследвания”. Намаление се наблюдава в девет икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти” и „Административни и спомагателни дейности”.