Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област София (столица) през 2021 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2021 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област София (столица) са 9 925.9 млн. лв., като спрямо 2020 г. намаляват с 23.4%.

            Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 9 418.2 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение със 17,8%, а при нежилищните сгради е отчетено намаление с 2.9% спрямо предходната година.

            Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 507.7 млн. лв., или със 7.4% повече в сравнение с 2020 година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 64.0%, а на жилищни сгради – 36.0%.

            През 2021 г. приходите от сградно строителство нарастват с 8.0% спрямо 2020 г. и достигат 4 356.6 млн. лева. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 57.1%, а от строителство на нежилищни сгради – 42.9% от общите приходи от сградно строителство.