Здравен статус на населението в област Търговище към 7 септември 2021 година

По време на Преброяване 2021 е получена информация за три основни характеристики на здравния статус на населението: самооценка на здравето, наличие на ограничения в ежедневните дейности поради здравословен проблем (лица с ограничение) и хора с увреждания. Съгласно националното законодателство и методологията на преброяването въпросите по темата за здравния статус са доброволни. Тъй като част от населението на страната не беше обхванато по време на преброяването, и за нея бяха добавени данни от административни източници, структурите и съответните коефициенти, характеризиращи здравния статус на населението са изчислени към общия брой на отговорилите лица, а не към цялото население.

Самооценка на здравето

Изследователите приемат, че хората оценяват комплексно наличието или отсъствието на заболявания, функционалните ограничения и ограничаването на дейностите в ежедневния живот, дължащи се на причини, свързани със здравето. Зададеният въпрос „Как най-общо оценявате Вашето здраве?“ е субективна оценка на лицата с петстепенна скала за отговор и се отнася за здравето като цяло, а не за моментното здравословно състояние.

Към 7 септември 2021 г. в област Търговище най-големи са броят и относителният дял на лицата, които самоопределят здравето си като добро – 47 626 (52.7%), следвани от много добро – 18 464 (20.4%), и задоволително – 17 108 (18.9%). Като лошо и много лошо оценяват здравето си съответно 3 908 и 671 души, или 4.3 и 0.7% (фиг. 1). Лицата, които са посочили, че не могат да определят, са 916 (1.0%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 1 716, или 1.9% от отговорилите лица.