Основни резултати от изследване на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2022 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2022 г. показват, че 94.7% от домакинствата в област София (столица), при средно 87.3% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, което е с 4.4 процентни пункта повече в сравнение с предходната година.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2022 г. област София (столица) се нарежда на първо място в страната.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2022 г. е 90.9%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 91.9% и жени – 89.9%. Делът на използващите редовно интернет бележи нарастване спрямо предходната година със 7.1 процентни пункта при мъжете и с 5.9 процентни пункта при жените.

Значително нарастване при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2022 г. има при лицата с основно или по-ниско образование – 83.1%. Лицата с висше образование, които използват редовно интернет са 96.3%, а тези със средно образование са 87.6%.