ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2022 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 86.1% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет, при средно 87.3% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава ръст на този показател от 9.5 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 18-то място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област София (столица) – 94.7%, а най-нисък в област Сливен – 67.8%.