Етнокултурни характеристики на населението в област Кърджали към 7 септември 2021 година

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната.

При преброяванията използваните дефиниции и методология, както и формирането на въпросите и отговорите в преброителната карта са изцяло съобразени с основните принципи и препоръки на ООН, свързани с изучаването на населението по етнически и религиозни признаци:

  • Доброволност на отговорите;
  • Самоопределение;
  • Възможност за свободно записан отговор.

Самоопределение по етнос

Етническата група представлява общност от лица, близки по произход, бит, култура и език.

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания.

Към 7 септември 2021 г. в област Кърджали българската етническа група обхваща 37 383, или 29.0% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 1.2 процентни пункта.

Към турската етническа група са се самоопределили 83 280, или 64.5% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 1.7 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към ромския етнос са се самоопределили 1354, или 1.0% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група остава непроменен в сравнение с 2011 година.

Към други етнически групи са се самоопределили 2 130 души, или 1.7%.

Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 640 (0.5%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 4 269, или 3.3% от отговорилите лица.