Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София (столица) през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област София (столица) е 700.8 хил., от които 354.4 хил. са мъже, а 346.3 хил. – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.2 хил., а спрямо третото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 27 хиляди.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 63.3%, като при мъжете този дял е 67.5%, а при жените – 59.5%. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години се увеличава с 2.5 процентни пункта.   

            През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица на 15 – 64 навършени години в област София (столица) е 679.2 хил., от които 342.2 хил. са мъже и 337.1 хил. – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.7 хил., а спрямо третото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 22.3 хиляди.

Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15 – 64 г.) е 77.1% (77.8% за мъжете и 76.4% за жените). В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. този коефициент намалява с 0.3 процентни пункта, а спрямо третото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 2.2 процентни пункта.