Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Добрич през периода 2019 – 2021 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 71.6 години, като спрямо предходния период 2018 – 2020 г. тя намалява с 1.4 години. Средната продължителност на живота в областта е с 2.0 години по-ниска от средната за страната – 73.6 години.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 68.0 години, докато при жените е със 7.4 години по-висока – 75.4 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Добрич е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 1.5 и 1.7 години.