Жилищен фонд в област София (столица) през 2021 година

Към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област София (столица) се състои от 102.5 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 70.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 29.5%. Жилищните сгради в областта представляват 4.9% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 87.3 хил. или 85.2% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 8.7%, панелните – 3.4%, а сградите с друга конструкция – 2.7%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради, построени в периода 1946 – 1960 г. – 18.0%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. – 1.1%.

Към 31.12.2021 г. броят на жилищата в област София (столица) е 620.5 хиляди. В градовете се намират 585.4 хил. жилища или 94.3% от общия брой.

Осигуреността с жилища в област София (столица) на 1 000 души от населението през 2021 г. е 475, като в градовете тя е 469, а в селата – 595.

По-голямата част от жилищата са с две и три стаи – 75.2% от всички жилища в областта, следвани от едностайните жилища – 13.4% и  жилищата с четири и повече стаи – 11.4%.

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област София (столица)  е 2.1, като за градовете показателят е 2.1 лица, а за селата – 1.7.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 574.0 хил. или 92.5% от общия жилищен фонд на област София (столица).

Общата полезна площ на жилищата в областта е 46 366.5 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 74.7 кв. м., като в градовете тя е 74.0 кв. м., а в селата – 87.6 кв. метра.