ДЕТСКИ ЯСЛИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Към 31.12.2021 г. в област Габрово функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 596 места в тях (табл. 1), като всичките са в градовете. В сравнение с 2020 г. местата в детските ясли в областта се увеличават с 3 или с 0.5%.