Индикатори за бедност и социално включване в област Пловдив през 2021 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2021 г. линията на бедност за област Пловдив e 478.50 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 23.5% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 12.5%, а относителният дял на бедното население намалява с 1.8 процентни пункта (табл. 1).

            Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2021 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 23.5 до 30.9%, или със 7.4 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 42.5%, или с 19.0 процентни пункта.