Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Перник през 2021 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2021 г. са 4 с 447 легла, заведенията за извънболнична помощ са 28 с 5 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 37 легла (табл. 1)

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2021 г. на територията на област Перник функционират 1 многопрофилна болница с 294 легла и 3 специализирани болници със 153 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

  • За активно лечение – 2 с 93 легла;
  • За продължително лечение и рехабилитация – 1 с 60 легла.

Осигуреността на населението на област Перник с болнични легла в края на 2021 г. е най-ниска в страната – 378.7 на 100 000 души от населението, при средно за страната – 796.8.