Детски ясли в област Благоевград през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Благоевград функционират 52 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 935 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения намаляват с 3.7%, докато местата в тях бележат увеличение с 1.6%.

В градовете детските ясли са 36 с 1 589 места, а в селата – 16 с 346 места. В община Гърмен няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2021 г. е 23.9%, при 18.2% – средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на трето място в страната, като с по-висока осигуреност е са областите Габрово (29.5%) и Плевен (25.1%)  .


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.