Детски ясли в област Варна през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Варна функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 106 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 81, или с 4.0%. В градовете детските ясли са 40 с 2 039 места, а в селата – 3 с 67 места.