Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Сливен през периода 2019 – 2021 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Сливен, изчислена за периода 2019 – 2021 г. е 71.2 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020 г.) тя намалява с 1.2 години.