Образование в област Смолян през 2021/2022 учебна година

Предучилищно образование

През 2021 г. броят на самостоятелните детски градини в област Смолян е 47, като 19 от тях са в градовете на областта, а 28 – в селата. Броят на децата настанени в тях е 2 760, което е с 19 деца или със 0.7% повече от броя им през предходната учебна година, като от общия брой деца 1 394 са момичета и 1 366 – момчета. Детските групи са 141 – 85 в градовете и 56 – в селата.

Средният брой деца в една детска градина е 59, като в градовете той е значително по-голям – 101, а в селата – 30. За страната този показател е 118.

Броят на местата в детските градини в област Смолян е 3 707, като на 100 деца се падат 134 места. За страната на 100 деца се падат 112 места.

Педагогическият персонал зает в детските градини е 320 души, от които 291 са детски учители. Общият брой на педагогическия персонал през учебната 2021/2022 година нараства с 7 души (2.2%) в сравнение с предходната учебна година.