НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2021 г. по данни от текущата демографска статистика населението на област Габрово е 103404 души, което представлява 1.5% от населението на страната и 13.8% от населението на район Северен централен. В сравнение с 2020 г. населението на областта намалява с 2384 души, или с 2.3%.

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души, а за област Габрово – 99 160 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на получените резултати от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с Националната статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Демографска ситуация в област Габрово през 2021 година:

  • Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;
  • Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
  • Увеличава се броят на сключените граждански бракове;
  • Увеличава се броят на бракоразводите;

Раждаемост

През 2021 г. в областта са регистрирани 616 родени деца, като от тях 610 (99.0%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 12 деца, или със 1.9%.

Коефициентът на обща раждаемост[2] през 2021 г. е 5.8‰, а през предходната 2020 г. – 5.9‰.

Броят на живородените момчета (307) е с 4 по-голям от този на живородените момичета (303).

По този показател област Габрово е на последно място в страната.

Смъртност

Броят на умрелите лица в област Габрово през 2021 г. е 2915, а коефициентът на обща смъртност[3] – 27.9‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 371, или с 14.6%.

През 2021 г. в областта са починали 4 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност[4]7 е 6.6‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 11.8‰, а през 2020 г. – 6.4‰.

Вътрешна миграция

През 2021 г.  заселените в област Габрово са 2553 лица.

Естествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на областта се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2021 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта е намаляло с 2305 души.

Намалението на населението в област Габрово, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 22.1. Областта заема челните места по намаление на населението в резултат от естествения прираст. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 18.7‰, а в селата – минус 35.4‰.

Методологични бележки

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ в Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, вътрешна миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН – ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Източник на данните за външната миграция са Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението, образец ЕСГРАОН – ТДС: адресна карта за промяна на настоящ адрес; Националната агенция за приходите; Националният осигурителен институт; Министерството на вътрешните работи; Оценки на емиграционните потоци.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

[2] Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината. 

[3] Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението. 

[4] Брой умрели деца на възраст под 1 година на 1 000 живородени.