НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2021 г. населението на област Силистра е 104 869 души, което представлява 1.5% от населението на страната. В сравнение с 2020 г. населението на областта намалява с 1 983 души, или с 1.9%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на област Силистра към 7 септември 2021 г. е 91 546 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на получените резултати от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Раждаемост

През 2021 г. в област Силистра са регистрирани 791 родени деца,като от тях 786 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 10 деца, или с 1.3%.

Коефициентът на обща раждаемост[1] в област Силистра през 2021 г. е 7.4‰, а през предходните 2020 и 2019 г. той е бил съответно 7.4 и 8.2‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Кайнарджа (12.3‰) и Дулово (9.2‰), а с най-нисък – Силистра (6.0‰) и Ситово (6.0‰).

Броят на живородените момчета (421) е с 56 повече от този на живородените момичета (365), или на 1 000 живородени момчета в област Силистра се падат 867 живородени момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 299 и 487 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 6.5‰, а в селата – 8.2‰.

Смъртност

Броят на умрелите през 2021 г. е 2 712 души, а коефициентът на обща смъртност[2]25.6‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 410 случая, или с 17.8%.

Смъртността сред мъжете (27.4‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (24.0‰). През 2021 г. на 1 000 жени умират 1 085 мъже. Смъртността сред градското и селското население е почти равна. Коефициентът на смъртност в градовете е 25.1‰, а в селата 26.0‰.

С най-висока смъртност се отличават общините Алфатар и Ситово (32.7‰). Най-нисък е този показател в община Кайнарджа – 15.5‰.

През 2021 г. в областта са починали 10 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност[3] е 12.7‰.

Естествен и механичен прираст на населението

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. От началото на деветдесетте години на миналия век демографското развитие на областта се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2021 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Силистра е намаляло с 1 926 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 18.2[4]. Коефициентът на естествения прираст и в градовете (-18.6‰) и в селата (-17.8‰) е почти равен, или намалението на населението в област Силистра в резултат на естествения прираст се дължи на негативните демографски тенденции, както в градовете, така и в селата.

Изменението на населението в област Силистра в резултат на външната миграция, измерено чрез коефициента на нетна миграция, е -0.5‰[5]. Коефициентът на нетна миграция в градовете е
 -1.3‰, а в селата 0.0‰.

Методологични бележки

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационната система „Демография” в Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, вътрешна миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН – ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Източник на данните за външната миграция са: Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението Образец ЕСГРАОН – ТДС: адресна карта за промяна на настоящ адрес; Национална агенция за приходите; Национален осигурителен институт; Министерство на вътрешните работи; Оценки на емиграционните потоци.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.


[1] Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината.

[2] Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

[3] Брой умрели деца на възраст под 1 година на 1 000 живородени.

[4] Разлика между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

[5] Отношение на нетната миграция към средногодишното население през годината (на 1 000 души).