Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2021 година

От началото на 2021 г. наблюдението на работната сила във всички държави членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила. Тези регламенти налагат промени в методологията на наблюдението, свързани преди всичко с дефинициите за заетост и безработица, поради което резултатите от наблюдението на работната сила за 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предишни периоди.

  • През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 292.0 хил., или 68.5% от населението на същата възраст.
  • Общият брой на заетите лица достига 292.8 хил., или 51.9% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 282.3 хил., или 66.3% от населението на съответната възраст.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 66.3% (70.0% за мъжете и 62.5% за жените).
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 67.9%.
  • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 134.0 хил., от които 58.5 хил. са мъже и 75.5 хил. – жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 31.5%, съответно 27.5% за мъжете и 35.4% за жените.
  • Броят на заетите лица във възрастовата група 15 – 64с висше образование е 85.4 хил., със средно – 165.2 хил. и с основно и по-ниско образование – 31.7 хиляди.
  • Коефициентът на заетост при лицата на възраст 15 – 64 навършени години с висше образование е 86.6%, за лицата със средно образование той е 71.1% и за лицата с основно и по-ниско образование – 33.3.
  • Безработните лица са 9.8 хиляди, от които 5.4 хил. са мъже и 4.4 хил. – жени.

Коефициентът на безработица достига 3.2%, съответно за мъжете е 3.4%, а за жените – 3.1%.