Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2021 година

  • През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 93.4 хил., или 67.5% от населението на същата възраст..
  • Общият брой на заетите лица достига 95.6 хил., или 50.3% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 91.9 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 66.3% (71.6% за мъжете и 60.8% за жените).
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 63.6%.
  • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 45.1 хиляди от които 19.4 хил. са мъже и 25.7 хил. са жени.
  • Броят на заетите лица с висше образованиее 19.2 хил., със средно – 61.1 хил. и с основно и по-ниско образование – 11.6 хиляди.

Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 84.0%, за лицата със средно образование – 74.5%  и за лицата с основно и по-ниско образование – 34.6%.