Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Кърджали към 31.12.2020 година

Чуждестранните преки инвестиции (ЧПИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2020 г. възлизат на 256.4 млн. евро, което е с 20.1% по-малко в сравнение с 2019 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.0%, съответно 8.8% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 249.8 млн. eвро, или 97.4% от всички инвестиции. В сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство са инвестирани 2.8 млн. евро, или 1.1% от общият обем на направените ЧПИ в областта.