Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват с 0.7 хил., или с 0.3% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 222.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.1%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 5.3% и „Добивна промишленост“ – с 4.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Образование“ – с 2.0%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 1.7%, и „Други дейности“ – с 1.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.3%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.0% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.8%.

В края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности“ – с 21.6%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 15.2% и „Хотелиерство и ресторантьорство“- с 10.1%.