Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ямбол през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2020 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 28 179 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната.