Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2020 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2020 г. възлизат на 39.7 млн. евро, което е с 3.7% по-малко в сравнение с 2019 година.