Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица потрудово и служебно правоотношение е 35.8 хил., което преставлява 1.6% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2019 г. броят на наетите намалява с 3.2 хил. или с 8.3%. Увеличение са наблюдава в 3 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Образование“ (3.5%) и „Административни и спомагателни дейности“ (1.4%). Намаление на наетите е регистрирано в 16 икономически дейности – като най-значимо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“  с 40.7%.