Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2021 г. 81.1% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 2.5 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 83.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 15-то място в страната.

През 2021 г. 69.1% от лицата в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано нарастване от 2.7 проценти пункта.