Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2020 година – окончателни данни

1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2020 г. възлизат на 1 991 млн. евро, което е с 11.9% повече в сравнение с 2019 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията – 1 395 млн. евро, и в сектор операции с недвижими имоти – 275 млн. евро. През 2020 г. тези дейности заедно формират 83.9% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 1.5 пункта спрямо предходната година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство” преките чуждестранни инвестиции намаляват с 8.5% в сравнение с 2019 г. и са в размер на 167 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 62.5% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 13.8% и 5.4%.