Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Варна през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 141 656, което представлява 6.4% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2019 г. броят на наетите намалява с 11 743 души или със 7.7%. Намаление се наблюдава в 16 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (37.7%), „Финансови и застрахователни дейности“ (20.5%) и „Други дейности“ (13.8%). Увеличение на наетите лица е регистрирано само в три икономически дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (7.4%), „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (3.2%) и „Държавно управление“ (0.2%).