Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив през 2020 година – окончателни данни

1. Общ преглед

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили общо 39 576 нефинансови предприятия, в които работят 204 045 заети лица или с 4.8% по-малко от 2019 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 6 344 млн. лв., която е с 6.5% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 27 541 млн. лв. и са с 0.8% повече от предходната година, произведена е продукция за 18 118 млн. лв. или с 2.9% по-малко от 2019 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.5% от общия брой, в които е произведена продукция за 3 519 млн. лв. по текущи цени или 19.4% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 6.1% от всички и съответно 3 414 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.9%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.2% от всички и съответно 4 910 млн. лв. и дял от 27.1%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички и съответно 6 275 млн. лв. произведена продукция и дял от 34.6%.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2020 г. е печалба от 2 092 млн. лв. или с 21.1% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 70.4% от общия брой и размерът и е 2 464 млн. лв. Тези със загуба са 19.4% и стойност 373 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 10.2%. Най-голяма е загубата в микропредприятията – 64.4% от общия размер.